Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice

Kontakt


Tel. kom. +48 605 763 523

Tel. kom. +48 728 550 594

Oferta » Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, który określa procedury postępowania w przypadku pożaru, a także zawiera zasady postępowania, które mają zapobiec pożarom i minimalizować ich skutki.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana w wielu miejscach, w których istnieje zagrożenie pożarowe. Przede wszystkim, zgodnie z polskim prawem, instrukcja ta musi być opracowana w budynkach, w których znajdują się instalacje gazowe, cieplne, chłodnicze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, a także w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek właścicieli lub użytkowników obiektów, a opracować ją mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające przynajmniej kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej.

 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:


- warunki ochrony przeciwpożarowej,

- sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń     przeciwpożarowych i gaśnic,

- sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

- sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi oraz plan ewakuacji,

- sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji.

 

Cena ustalana indywidualnie


2. Akutualizacja instrukcji bezpieczeństaw pożarowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej, Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, który wpłynął na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Cena 150 zł netto 


3. Ocena zagrożenia wybuchem.

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

Cena ustalana indywidualnie


4. Opracowanie operatu przeciwpożarowego.

Nasza firma posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji przeciwpożarowej. Zapraszamy firmy, które ubiegają się o zezwolenie na gromadzenie, składowanie lub przetwarzanie, wytwarzanie odpadów w danym miejscu. Opracowywane przez nas operaty przeciwpożarowe są zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi i umożliwiają uzyskanie pozytywnego postanowienia Państwowej Straży Pożarnej.

Cena ustalana indywidualnie

 Szkolimy na terenie

 • Andrychów
 • Bielsko-Biała
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kęty
 • Oświęcim
 • Porąbka
 • Sucha Beskidzka
 • Wadowice
 • Zator
 • Sułkowice
 • Myślenice